Міжнародна сертифікація юридичних компаній

Сертифікація – це процедура підтвердження відповідності результату господарської діяльності, товару, послуги, нормативним вимогам, в результаті яких сторона може засвідчити документально на законних підставах, що робота, процес або продукція відповідає вимогам для наступної реалізації і використання.

Основною ціллю сертифікації виступає досягнення необхідного ступеня упорядкування в тій чи іншій сфері діяльності, підвищення ступеня відповідності продукції або послуг їх функціональному призначенню, стандартам якості. Будь-яка компанія постійно перебуває в пошуку удосконалення своєї діяльності як для центральної компанії так і для її підрозділів.

Технічні бар’єри, що виникають в більшості міжнародних організацій, направленні на створення міжнародних організацій по сертифікації і міжнародних систем сертифікації окремих видів продукції для забезпечення безперешкодної її появи на своїх ринках.

Глобалізація міжнародної господарської діяльності та зростаюча взаємозалежність держав об\\\'єктивно зумовлюють підвищення ролі багатосторонньої координації торговельно-економічних відносин і статусу відповідних міжнародних організацій у системі регулювання міжнародної торгівлі. Багатостороннє регулювання сприяє повнішому використанню переваг сучасного міжнародного поділу праці, здійснює вплив на гармонізацію урядових рішень з питань міжнародних торговельно-економічних відносин, не торкаючись національного суверенітету його учасників, але спрямовуючи їх дії на динамічний і справедливий розвиток міжнародної торгівлі.

Наймаштабнішою міжнародною організацією виступає Генеральна угода по тарифам і торгівлі. Угода містить спеціальні рекомендації для її учасниць у сфері стандартизації та сертифікації. Країни-учасниці Наради по безпеці і співробітництва в Європі (НБСЄ) у своїх актах по результатам зустрічі в Гельсінкі 1975р. і Вені 1989р.відмітили необхідність співробітництва у сфері сертифікації і використання її як засобу зближення та розширення торгових зв’язків країн світу.

Лідируюче місце у сфері організаційно-методичного забезпечення сертифікації займає ISO, яка входить до Комітету із сертифікації.

В 1991 р. Генеральна асамблея Європейського комітету стандартів – Міжнародної організації по стандартизації країн-учасниць світового ринку, затвердила Правила впровадження систем сертифікації і стандартизації та загальні положення щодо систем сертифікації і взаємного визнання країнами Європейської Співдружності. На відміну від раніше діючого порядку європейські стандарти приймаються рішенням більшості країн-членів ЄС- та після прийняття приймають законну силу у всіх країнах співдружності. На даний момент у світі більшість підприємств сертифіковані по стандартам ISO Сертифікат на відповідність стандартам ISO виступає незалежною гарантією здібності підприємства задовольнити вимоги клієнта до якості послуги. Певну незалежність гарантує сам процес сертифікації, оскільки здійснюється поза сферою впливу держави та є доступним для будь-якого контрагента у зв’язку із ідентичністю стандартів у всьому світі.

Міжнародний досвід свідчить, що наявність сертифіката якості є одним із найбільш вагомих аргументів при виборі обслуговуючої юридичної компанії. А спроби надати хорошу рекламу формує лише однобоке уявлення про компанію, про її товари, послуги.

Тому для юридичної компанії наявність сертифікату ISO може мати першочергове значення при поставці продукції при державному замовленні, при участі компанії у тендерах. Як правило, сертифікація товарів не закріплена на законодавчому рівні, вона добровільна, однак в більшості випадків така вимога здійснюється беззаперечно. Найбільша схожість сертифікації простежується поряд із ліцензуванням окремого виду діяльності та не виняток, що відсутність ліцензування юридичної практики є незалежною оцінкою ефективності роботи компанії, якість наданих послуг стане домінувати у порівнянні із рекомендаціями знайомих та рекламними акціями. Слід також зауважити, що для українських юридичних компаній, які орієнтуються на внутрішній ринок, приведення системи управління у відповідності з міжнародними стандартами поки не є настільки актуальними. Однак в довгостроковій перспективі сертифікація представлених юридичних послуг обов’язково повинна бути на думці у керівництва.

Підготовка до сертифікації може проводитися безпосередньо співробітниками компанії самостійно або із залученням зовнішніх аудиторів. Вона полягає у приведенні у відповідність зі стандартами як системи управління в цілому, так і конкретних матеріалів (посадових інструкцій, положень про структурні одиниці компанії, форм звітності, підходів до якості представлених послуг, орієнтованих передусім на споживача. Особлива увага приділяється моніторингу задоволення клієнта рівнем наданих послуг, врахуванні його побажань, оцінці процесу роботи компанії.

Наступною передумовою сертифікації виступає проведення незалежної перевірки (аудиту) створеної системи управління якістю на відповідність стандартам. Як правило, не всім компаніям вдається отримати бажаний сертифікат відразу. Під час перевірки виявляються недоліки в системі якості, на усунення яких виділяється певний час, потім перевірки проводиться знову. Отримання сертифікату не свідчить про те, що вся робота по сертифікації виконана. З цього моменту компанія повинна постійно проводити моніторинг і відслідковувати будь-які відхилення від встановленої системи якості, перевіряти ефективність її дії, відслідковувати усі зміни, що виникають в управлінських процесах. Поряд із внутрішнім аудитом відносно підтримки системи якості здійснюється також зовнішній аудит, проведений сторонньою, незалежною організацією. Для проведення сертифікації компанії необхідний консультант, а також орган сертифікації – для видачі сертифікату, проведення щорічних перевірок на предмет відповідності сертифікату. Оптимальним варіантом надається вибір консультанта, що виступає одночасно і сертифікатором, що надалі пришвидшить процедуру та скоротить витрати на саму сертифікацію.

В нашій державі переважно обирати сертифікатора, який має атестат Національного агентства по акредитації України – національного органу по акредитації на території держави, що здійснює акредитацію органів на відповідність вимогам міжнародних і європейських стандартів по акредитації, затверджених на Україні.

При розробці системи якості за стандартами ISO можна також скористатися допомогою міжнародних консалтингових компаній і спеціалізованих організацій. Значних фінансових засобів і часу викличе аудит, оцінка, аналіз та розробка певної системи, враховуючи специфіку її роботи, кількість співробітників та інші фактори. Наступними витрати виявиться безпосереднє отримання сертифіката, що враховує витрати на документальну перевірку системи якості на відповідність стандартам, опитування і перевірка робітників.

Розглядаючи процес сертифікаціі потрібно приділити значну увагу основним принципам на яких базується система ISO:

1) Основним виступає принцип для якого дана система і створювалась: врахування інтересів клієнта, розуміння його вимог та очікувань, а також покладення на відповідні структурні підрозділи визначених обов’язків.

2) Принцип ефективного керівництва забезпечує розуміння основних цілей й стимулювання розвитку підприємства на всіх рівнях, направлення зусиль персоналу на їх досягнення.

3) Принцип участі та залучення персоналу полягає в тому, що персонал компанії кожного рівня застосовує свої здібності та придбанні знання для розвитку компанії. Розуміння співробітниками компанії своєї ролі та вкладу в досягненні спільних цілей, підвищення рівня відповідальності за вирішення завдань завжди залишиться актуальним.

4) Принцип системного підходу до управління має своїм підґрунтям управління системою усіх процесів в компанії з цілю направлення їх до досягнення основних цілей юридичного бізнесу.

Система сертифікації ISO передбачає постійне удосконалення усієї системи управління для підвищення показників ефективності бізнесу, досягнення успіху на рівні вищих ланок діяльності суспільства.

Отже, як висновок, можна стверджувати, що завдяки сертифікації компанія отримує підґрунтя для того, щоб обрати оптимальний шлях до вдосконалення, таким чином задовольнити інтереси клієнтів і як наслідок, - добитися успіху в юридичному бізнесі.Ольга Штундер
Керівник відділу по стягненню дебіторської заборгованості
Юридичної компанії LEOPartners